Reach Us

Prashanti Vihar, Near CIFA
Kausalya Ganga, Bhubaneswar - 751002
Odisha, India

Call Us

7008020072 , 8847809124

Email

hrkrupajal@gmail.com , kec@krupajal.ac.in

Go Social